قوانین و مقررات پنل ماتریکس پرو

قوانین و مقررات پنل ماتریکس پرو به منظور شفافسازی سیاست کاری سایت و توضیح بخش‌های مختلف و نحوه ثبت و انجام سفارشات تهیه و تنظیم شده است.