شرایط و سیاست بازگشت وجه

قوانین و شرایط بازگشت وجه پس از ثبت سفارش فقط شامل سه مورد زیر می‌باشد.